Pozvánka na 1. 2. od 16 hodin

Realizované projekty


ŠKOLA PRO VŠECHNY II - Rozvíjíme naši školu

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.61/0.0/0.0/19_075/0016967


Webové stránky projektu: 
www.inkluzedecin.cz


Obsah projektu


Projekt Škola pro všechny II síťuje 10 základních a 9 mateřských škol ve městě Děčín s cílem zvýšit kvalitu vzdělávání dětí a žáků, snižovat nerovnosti ve vzdělávání a školní neúspěšnost dětí a žáků prostřednictvím systematického vedení škol a pedagogů na území města, které je výrazně ovlivněno přítomností vyloučených lokalit. Podpora je směřována pracovníkům škol, dětem a žákům, zaměstnancům veřejné správy a rodičům.

Cíl projektu
Cílem projektu je udržet a rozšířit systematický a koordinovaný přístup k základnímu a předškolnímu vzdělávání ve školách zřizovaných městem Děčín (10 ZŠ a 9 MŠ). Jedná se o upevnění a systematické rozšíření proinkluzivních opatření a kariérového poradenství. Sahou je zlepšit práci s dětmi, které pocházejí ze sociálně, kulturně či ekonomicky znevýhodněného prostředí, též zlepšit práci s rodiči dětí jak z takto znevýhodněného prostředí, tak i s rodiči majority, u nichž je potřeba pracovat s jejich předsudky. Projekt cílí na děti a žáky všech zúčastněných škol, jejich pedagogický personál, vedení škol, na samosprávu města i na rodiče.

Celkové náklady: 33 024 659,76 Kč  (podíl města Děčín – 1 651 232,99 Kč)


Termín realizace: 01.09.2020 – 31.08.2022 

Rozvíjíme naši školu / výzva OP VVV “Podpora škol formou zjednodušeného vykazování - šablony pro MŠ a ZŠ II”

Registrační číslo projektu:CZ.02.3.X/0.0/0.0/18_063/0013337

Tento projekt realizuje naše základní škola, mateřská škola, školní klub a školní družina. V rámci projektu budou realizovány tyto aktivity:
 
2.I/1 Školní asistent – personální podpora MŠ
2.I/6 Vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ – DVPP v rozsahu 8 hodin - polytechnické vzdělávání
2.I/7 Profesní rozvoj předškolních pedagogů prostřednictvím supervize / mentoringu / koučinku
 
2.II/5 Školní kariérový poradce – personální podpora ZŠ
2.II/6 Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ – DVPP v rozsahu 8 hodin
2.II/8 Vzájemná spolupráce pedagogů ZŠ
2.II/16 Využití ICT ve vzdělávání v ZŠ
2.II/18 Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem
2.II/19 Projektový den ve škole
2.II/22 Komunitně osvětová setkávání
 
2.V/1 Školní asistent – personální podpora ŠD/ŠK
2.V/4 Vzdělávání pedagogických pracovníků ŠD/ŠK – DVPP v rozsahu 8 hodin
2.V/11 Klub pro účastníky ŠD/ŠK
2.V/12 Projektový den v ŠD/ŠK

Celkové náklady: 3 000 879 Kč
Termín realizace: 01.09.2020 – 31.12.2022  

 
ŠKOLA PRO VŠECHNY

Registrační číslo projektu          CZ.02.3.61/0.0/0.0/17_051/0008814

Webové stránky projektu           ww.inkluzedecin.cz


Obsah projektu:
Projekt Škola pro všechny síťuje všechny základní a mateřské školy zřizované statutárním městem Děčín, tedy celkem 15 organizací. V návaznosti na akci KLIMA je cílem projektu snižovat nerovnosti ve vzdělávání a školní neúspěšnost dětí prostřednictvím systematického vedení škol a pedagogů, stejně jako zvýšení kvality vzdělávání dětí a žáků na území sociálně vyloučených lokalit. Podpora je směřována pedagogickým pracovníkům, úředníkům samosprávy i dětem a žákům.

Cíle projektu:
Cílem projektu je udržet a rozšířit systematický a koordinovaný přístup k základnímu vzdělávání ve školách zřizovaných městem Děčín, celkem 11 ZŠ. Jedná se o upevnění a systematické rozšíření proinkluzivních opatření a rozšíření o kariérové poradenství, které bude úzce pracovat právě s inkluzivními nástroji. Dalším cílem projektu je nově se v oblasti inkluze zaměřit i na mateřské školy. Projekt opět síťuje všechny mateřské školy zřizované městem Děčín, celkem 10 MŠ. Zde usilujeme o zlepšení práce s dětmi, které pocházejí ze sociálně, kulturně či ekonomicky znevýhodněného prostředí, též o zlepšení práce s rodiči dětí jak z takto znevýhodněného prostředí, tak i s rodiči majority, u nichž je potřeba pracovat s jejich předsudky. Projekt cílí na děti a žáky všech zúčastněných škol a jejich pedagogický personál.

Rozpočet                                         
Celkové náklady: 18 292 980,16 Kč (podíl města Děčín – 914 649,01 Kč)

Termín realizace: 01.09.2018 – 31.08.2020

 Projekt Inkluze do škol má za úkol snížit školní neúspěšnost dětí na základních školách napříč městem Děčín. Nastavit na všech školách ve městě systém, jak pracovat s dětmi, které mohou být ohrožené školním neúspěchem. Cílem projektu je zavést ikluzivní vzdělávání na všech školách a vytvořit prostředí pro sdílení dobré praxe mezi školami. Cílem projektu je nastavit spolupráci jednotlivých škol a magistrátu města Děčín za spolupráce s organizací Člověk v tísni, která má s inkluzivním vzděláváním a metodickou podporou zkušenosti, tak, aby došlo k proinkluzivně vedeným základním školám napříč městem Děčín. Na jednotlivých školách vzniknou školní poradenská pracoviště, tzv. inkluzivní týmy, skládající se ze školního psychologa, koordinátora inkluze a asistentů pedagoga. Tento „inkluzivní tým“ bude zajišťovat práci s cílovými skupinami a metodickou podporu ostatním pedagogickým pracovníkům. Budou proškoleny celé pedagogické sbory i vedení školy v rámci inkluzivního vzdělávání. Více informací se dozvíte na oficiálních webových stránkách www.inkuzedecin.cz

 ŠKOLA NENÍ NUDA

Tento projekt CZ.02.3.68/0.0/16_022/0005334 realizuje naše ZŠ i MŠ od 1. 9. 2017 (datum ukončení 31. 8. 2019) v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání a jeho výzvy č. 02_16_022 pro Podporu škol formou projektů zjednodušeného vykazování - šablony pro MŠ a ZŠ pro méně rozvinuté regiony v prioritní ose 3 OP. V rámci projektu budou realizovány tyto aktivity:

I/1.1 Školní asistent – personální podpora MŠ
I/2.5 Profesní rozvoj předškolních pedagogů prostřednictvím supervize
II/1.3 Školní psycholog – personální podpora ZŠ
II/2.1 Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ – DVPP v rozsahu 16 hodin, Čtenářská a Matematická gramotnost
II/2.6 Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ – DVPP v rozsahu 80 hodin. Mentoring
II/3.2 Klub zábavné logiky a deskových her pro žáky ZŠ
II/3.3 Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem

logolink

VÝZVA Č. 57 (Tvoříme a vyrábíme)

Naše škola uspěla se svým podaným projektem "Tvoříme a vyrábíme" (reg. č. : CZ.1.07/1.1.00/57.1417) v rámci "Výzvy č. 57" OP Vzdělání pro konkurenceschopnost.  Projek byl realizován od září 2015 do prosince 2015. V rámci tohoto projektu naše škola realizovala tyto zvolené klíčové aktivity:

 • Čtenářské dílny jako prostředek ke zkvalitnění čtenářství a čtenářské gramotnosti.
 • Zahraniční jazykový kurz pro učitele.
 • Zahraniční jazykově-vzdělávací pobyt pro žáky.

VÝZVA Č. 56 (Čteme si a učíme se jazykům)

Naše škola uspěla se svým podaným projektem "Čteme si a učíme se jazykům" (reg. č. : CZ.1.07/1.1.00/56.0395) v rámci "Výzvy č. 56" OP Vzdělání pro konkurenceschopnost.  Projek byl realizován od září 2015 do prosince 2015. V rámci tohoto projektu naše škola realizovala tyto zvolené klíčové aktivity:

 • Rozvoj technických dovedností žáků na druhém stupni základní školy.
 • Rozvoj profesních dovedností učitelů pro výuku zaměřenou na zlepšování technických dovedností žáků základních škol.

 

IANUA (Janička)

Projekt se zaměřuje ve spolupráci s Britskou Radou (British Council) na zlepšení jazykových schopností žáků a učitelů základních škol. Na zúčastněných školách proběhne integrace metody CLIL* do výuky tématu Člověk a jeho svět za pomoci připravených video-lekcí, na 40 zúčastněných školách také za pomoci asistence mluvčích relokovaných na 9 měsíců na danou školu z celé EU. Dále školy získají metodickou pomoc a poradenství při zvyšování jejich internacionalizace a pro učitele cizích jazyků i školení didaktických kompetencí k výuce cizích jazyků.

Více informací o projektu zde.

 

MAPY UČEBNÍHO POKROKU

Projekt pomáhá sledovat žákům a jejich učitelům individuální pokrok v učení v šesti vzdělávacích oblastech: český jazyk, matematická gramotnost, čtenářská gramotnost, přírodovědná gramotnost, angličtina a společenské vědy. Každá vzdělávací oblast je rozdělena ještě na několik částí (vláken), v nichž je možné sledovat rozvoj zapojených žáků.

METODIK

Od září 2012 do května 2014 naše škola realizovala vlastní projekt Podpora vzdělávání a vytváření podmínek pro činnost předmětových metodiků na ZŠ v Ústeckém kraji zkráceně Metodik (CZ.1.07/1.3.49/02.0009).

Projekt je určen pro cílovou skupinu pedagogických pracovníků ZŠ v Ústeckém kraji, prioritně pro předmětové metodiky M, Čj, Z, D, Ch, Aj.

Hlavním cílem projektu je podpořit vzdělávání a činnost předmětových metodiků – seznámit cílovou skupinu s novými trendy z oblasti využití mobilních technologií (tablet, smartphone) ve výuce s důrazem na metodickou a didaktickou správnost. Seznámit je s aktuálními trendy v metodice vzdělávání.

Podpořit síťování a spolupráci předmětových metodiků a komisí na ZŠ v Úk pomocí v projektu vytvořeného souboru vzdělávacích aktivit (7 e-learningových kurzů, 12 vzdělávacích náslechových hodin s metodickým rozborem s podporou 6 nově vytvořených mobilních vzdělávacích aplikací, 15 metodických workshopů a 5 seminářů na školách v Úk).

Vytvořit podpůrný metodický portál pro vzájemnou komunikaci, spolupráci a sdílení informací. Poskytovat pravidelnoumetodickou podporu pro cílovou skupinu ze strany spolupracujících univerzitních metodiků. Praktická spolupráce ZŠ a VŠ.

Cílem projektu není obecná výuka obsluhy IT zařízení, ale pomocí souboru vzdělávacích aktivit, ukázat metodicky správné nasazení těchto technologií ve výuce na ZŠ.

Více informací lze získat na stránkách www.metodik.eu.

Projekt škola realizuje s partnerem Asista s. r. o.

ROZVOJ A METODICKÁ PODPORA PORADENSKÝCH SLUŽEB - VIP II

Škola je zapojena do projektu RAMPS-VIP III (Rozvoj a metodická podpora poradenských služeb - VIP III), který je zaměřen na zvýšení kvality poskytovaných služeb ve školách a školských poradenských zařízeních. Tyto služby jsou poskytovány školními psychology, školními speciálními pedagogy, metodiky pro školní poradenská pracoviště a dalšími odbornými pracovníky. Více na www.nuv.cz/ramps.

INOVACÍ VZDĚLÁVÁNÍ PRO ÚSPĚŠNOU BUDOUCNOST DĚTÍ

Projekt EU Peníze školám - naše škola začala realizovat 20. 11. 2011 a ukončí ho 28. února 2014.

Zaměřujeme se na tyto klíčové aktivity:

 • I/1 - Individualizace výuky pro zvýšení efektivity rozvoje čtenářské a informační gramotnosti žáků základních škol
 • I/2 - Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti
 • II/2 - Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoj výuky cizích jazyků
 • II/3 - Metodický kurz pro učitele cizích jazyků
 • II/5 - Jazykové kurzy pro učitele cizích jazyků v zahraničí
 • III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT
 • III/3 - Vzdělávání pedagogických pracovníků pro oblast digitálních technologií
 • IV/2 - Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji matematické gramotnosti žáků základních škol
 • V/2 - Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti přírodních věd
 • VI/2 - Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji finanční gramotnosti
 • VI/3 - Vzdělávání pedagogických pracovníků ve formách a metodách výuky směřujících k rozvoji finanční gramotnosti žáků základních škol

Vytvořené materiály na požádání zašleme.

JÁ A ONI JSME MY

Projekt je zaměřen na posílení personálních a sociálních kompetencí jednotlivých členů cílové skupiny a případné změny v postojích. A snaží se efektivně přispět:

 • k prohloubení sounáležitosti různorodého třídního kolektivu tolerantního k odlišnostem, zejména národnostním a etnickým;
 • k oceňování jedinečnosti členů třídního kolektivu, jejich důstojnosti a základních lidských práv;
 • k odolnosti tohoto kolektivu vůči předsudkem podmíněným konfliktům;
 • k posílení aktivních občanských postojů jednotlivců, kteří znají svá práva a jejich meze, stejně jako práva ostatních a jejich meze.

KOLUMBUS - POKLADY KOLEM NÁS

Na konci školního roku 2010-11 jsme se zapojili do projektu „Kolumbus – Poklady kolem nás a v nás“. Projekt je zaměřen na žáky druhých stupňů základních škol v Ústeckém kraji a to ve věku mezi dvanácti až patnácti lety. Těm, kteří mají rádi přírodu, zajímají se o moderní technologie, ovládají výpočetní techniku, ale nemají vlastní přístup  ke specializovaným technologiím. Co od projektu očekáváme: rozvoj dovedností při práci s GPS a internetem; podporu tvořivosti; rozvoj týmové spolupráce; výuku i mimo areál školy;poznávání svého kraje pomocí GPS; účast na celokrajské soutěži „Kolumbovo vejce “.

Více informací o tomto projektu zjistíte zde.

CENTRA PODPORY INKLUZIVNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

Od školního roku 2009/2010 je naše škola zapojena do projektu CPIV – Centra podpory inkluzivního vzdělávání a spolupracuje s Centrem podpory inkluzivního vzdělávání v Mostě.

Cílem projektu je podpora zavádění inkluzivních hodnot do procesu vzdělávání na základních školách v České republice. V rámci projektu vznikla tzv. Centra podpory inkluzivního vzdělávání, která ve spolupráci s participujícími stranami ověřují a vytvářejí podmínky pro zajištění distribuce vzdělávání podle možností a schopností žáků.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

 

PROJEKT RŠPP-VIP II.

Hlavním cílem projektu je rozšíření systému školních poradenských služeb působením školních psychologů a školních speciálních pedagogů na 140 základních a středních školách v ČR.

Projekt je zaměřen na poskytování poradenských služeb včetně včasné diagnostiky a intervence v oblasti rizikového chování, na přístupy k řešení neprospěchu, záškoláctví, šikany a agresivního chování. Zvláštní pozornost je věnována žákům se speciálními vzdělávacími potřebami.

Na ZŠ Máchovo nám. působí v rámci projektu RŠPP – VIP II školní psycholog Mgr. Dana Kočová.

ZDRAVÁ ŠKOLA

Tento projekt realizuje Státní zdravotní ústavu Praha. Jedná se o celonárodní program "ŠKOLA PODPORUJÍCÍ ZDRAVÍ", ve kterém pracuje přibližně 94 škol v republice.

OTEVŘENÁ ŠKOLA

Cílem tohoto projektu je zřízení a provoz E-center samostatného studia pro realizaci vzdělávacích aktivit pro učitele a žáky. Vzdělávací aktivity jsou v projektu řešeny formou e-learningových on-line kurzů v kombinaci s prezenční výukou a jsou zaměřeny na motivaci cílových skupin k zavádění a využívání ICT ve výuce i mimo ni, k rozvíjení individuálních schopností žáka, na kooperaci a komunikaci ve vztahu učitel - žák a na získání dovedností s vytvářením, implementací a správou školních vzdělávacích portálů. Výstupem tohoto projektu bude nová sekce našich webových stránek, která bude podporovat naši E-výuku. Tuto sekci budou moci využívat žáci, rodiče a učitelé naší školy k dalšímu zkvalitňování naší výuky a výchovy.JEDEN SVĚT NA ŠKOLÁCH

Tento projekt je realizován nadací Člověk v tísni a vstoupili jsme do něj ve školním roce 2005/2006.

Projekt Jeden svět na školách nabízí systematickou metodu vzdělávání v oblasti lidských práv, vede žáky a studenty k aktivnímu vystupování v rámci občanské společnosti a k formování tolerantních postojů. Základní myšlenkou projektu je využití potenciálu dokumentárních filmů k oslovení mladých lidí.

ëDUCA

Hlavním cílem projektu je doplnit a aktualizovat znalosti a praktické dovednosti pedagogů a řídících pracovníků zaměřené na zavádění ICT do běžné výuky, metodiku a pravidla eLearningu, na reaktivaci znalostí z obsluhy PC, cizích jazyků a dovedností s projektovými cykly a práci v týmu. Aktivity projektu jsou určeny cílovým skupinám ze všech typů škol v Ústeckém kraji.

Naše škola se stala v rámci tohoto projektu kordinačním centrem pro Děčín.

KRAJINA KOLEM NÁS
Ekologický projekt pro žáky 8. tříd. Projekt probíhal od září do listopadu 2010. Žáci se dozvěděli o základech ochrany přírody, všeobecného ekologického myšlení a chování. Důraz byl kladen na osvětu v oblasti odpadů. Projekt napomohl k utváření názorů a postojů k životnímu prostředí, informoval o vztazích člověka a přírody, motivoval k aktivnímu zapojení do péče o naše životní prostředí a upevnil návyky jednání a chování k přírodě.

PARTNERSTVÍ S NÍZKOPRAHOVOU ŠKOLOU YOUTH HOUSE (HANOJ, VIETNAM)
Naše škola navázala na podzim roku 2009 partnerství s nízkoprahovou školou The Youth House ve vienamském hlavním městě Hanoji.

Hlavní cíle našeho partnerství jsou:

 • podporovat partnerství mezi ZŠ Máchovo nám. v Děčíně a vietnamskou školou The Youth House v Hanoji;
 • propagovat myšlenku partnerství českých škol se školami z "rozvojového jihu";
 • vytvářet pro děti z Vietnamu výukové materiály do hodin anglického jazyka (případně jiných předmětů, ale vždy v angličtině);
 • vyměňovat si pomocí emailů dopisy a fotografie z výuky i akcí obou škol i běžného života zainteresovaných studentů.

Aktuality a více informací o projektu zjistíte na tomto webu (machovka-vietnam.wz.cz).

INTERREG IIIa - TALIK
Do tohoto třínárodnostního projektu (příhraniční oblasti - Česko, Sasko, Polsko) vstoupila škola ve školním roce 2007/2008. Projekt Interreg IIIa "Další vzdělávání pedagogického odborného personálu" a realizace projektu "Příprava sociálně znevýhodněných žáků a/nebo žáků s poruchami učení na výdělečnou činnost a všední den" spojuje příhraniční výměnu zkušeností s životně důležitými tématy, jež tvoří rámec podporovaných školních projektů. Název našeho školního projektu byl: Drogová prevence aneb "Život bez flašky".

TRVALÁ OBNOVA ŠKOLY

" … úspěšně řídit školu je víc než jen rozumět školské legislativě…" Do tohoto programu vstoupila škola ve školním roce 2003/2004. Tento vzdělávací program náleží pod pedagogický projekt "Dokážu to?".

Projekt "Dokážu to?" je vzdělávací program pro jednotlivé pedagogy i celé školy, který se zaměřuje na rozvoj osobnosti a sociálních kompetencí. "Dokážu to?" v praxi naplňuje vize koncepcí MŠMT ČR a je zcela v souladu s aktuálními trendy v českém i evropském školství.

ESRO

Emoční a Sociální Rozvoj Osobnosti ve vzdělávacím a výchovném procesu byl dvouletý projekt do kterého vstoupila naše škola ve školním roce 2006/2007.

Projekt přispívá ke zvýšení praktických sociálních dovedností, které napomohou učitelům zpracovat své Školní vzdělávací programy - specificky průřezové téma Osobnostní a sociální výchovy. ESRO je akreditován MŠMT a je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

PILOTNÍ PROJEKTY V RÁMCI SIPVZ

Ve školním roce 2006/2007 realizujeme další schválený projekt, tentokrát zaměřený na tvorbu klipartů a fotogalerií k volnému použití se zaměřením na školní prostředí a to zejména na I. stupeň ZŠ.

Ve školním roce 2005/2006 byl realizován další schválený projekt, tentokrát zaměřený na výuku pomocí interaktivních tabulí na I. stupeň ZŠ.V roce 2004/2005 jsme opět s úspěchem realizovali další projekt, který byl zaměřen na zapojování VTdo výuky na II. stupni ZŠ.

Ve školním roce 2003/2004 se nám podařilo realizovat Pilotní projekt v oblasti výpočetní techniky, na který MŠMT v červnu uvolnilo finance. Náš projekt byl zaměřen na zapojování VT ve výuce na 1. stupni ZŠ.

PANENKA
Naše škola se zapojila ve školním roce 2005/2006 do projektu Českého výboru pro UNICEF Panenka („Adoptuj panenku a zachráníš dítě“), který byl zaměřen na podporu očkovacích programů UNICEF

JAK SE STÁT AKTIVNÍM EVROPSKÝM OBČANEM?

Projekt "Jak se stát aktivním evropským občanem?" si kladl za cíl zpřístupnit a zpřehlednit strukturu evropských institucí pro studenty druhých stupňů základních a středních škol a rozvinout u nich dovednosti, které jim pomohou být aktivními evropskými občany.

Tohoto projektu jsme se účastnli ve školním roce 2005/2006.

VARIANTY

V projektu Varianty, který realizovala nadace Člověk v tísni jsme pracovali až do jeho zakončení 3 roky společně se 13 školami z ČR.

Cílem projektu bylo zavést interkulturní vzdělávání (Interkulturní vzdělávání je vzdělávací proces, který zprostředkovává jednak poznání vlastního kulturního zakotvení, jednak porozumění kulturám odlišným.) do vzdělávacího systému ČR a systému celoživotního vzdělávaní.


ŠKOLA PRO VŠECHNY

Tento projekt byl realizován v letech 2001-2003 Nadací Open Society Fund Praha. Tohoto projektu se zúčastnilo celkem 8 škol z ČR.

Cílem projektu bylo vytvoření bezpečných a efektivních podmínek vzdělávání a výchovy pro všechny děti. Školy by se měly pro děti, učitele a rodiče stát prostředím společného zájmu, prostředím setkávání s cílem vzájemného učení.

Výsledky projektu byly předány k následování ve vzdělávací soustavě ČR.

 

INTEGRACE ROMŮ

Tento projekt byl na naší škole realizován v r. 2003/2004 pod záštitou MŠMT. Obsahem tohoto projektu byla řada odborných seminářů pro pedagogický sbor školy.

D

UHOVÉ DÍLNY

Celostátní projekt „Duhové dílny pro ZŠ“ pomohl vybavit v r. 2004 naši školu tzv. kreativní dílnou.

 

Kalendář akcí

Kontaktovat zaměstnance

Odesláním formuláře souhlasíte s ochranou osobních údajů.

Zavřít