Budova školy

Současné projektyPREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ V ÚSTECKÉM KRAJI V ROCE 2022

Za účelem realizace předloženého projektu STUDIUM K VÝKONU SPECIALIZOVANÝCH ČINNOSTÍ - PREVENCE SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ byla naší škole schválena dotace na vzdělání školního metodika prevence. Ústecký kraj ze svého rozpočtu schválil poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 22 000 Kč na úhradu školného v rozsahu 250 hodin.

Celkové náklady: 32 000Kč

Výše dotace projektu: 22 000 Kč

Termín realizace: 01. 01. 2022 – 31. 12. 2022

 https://www.kr-ustecky.cz/

 

   

Jazyk - klíč ke všem dveřím

Číslo projektu: 2020-1-CZ01-KA101-077523 mobilita pracovníků škol
Realizace projektu: od 1. 9. 2020 (24 měsíců)

Tímto projektem chceme zahájit mezinárodní aktivitu naší školy a iniciovat internacionalizaci naší instituce směřující ke spolupráci na přeshraničních projektech a partnerství. Abychom mohli být plnohodnotným partnerem pro tento typ spolupráce, je třeba, aby naši pedagogové byli na odpovídající jazykové úrovni.
Prostřednictvím tohoto projektu tedy primárně plánujeme posílit jazykové kompetence našich pedagogů prvního i druhého stupně základní školy. Pro tyto dvoutýdenní mobility bude vybráno 8 učitelů souhrnně z prvního i druhého stupně, v nichž jsou zahrnuti i pracovníci centra inkluze a vedení školy, kteří jsou současně také pedagogickými pracovníky. Učitelé prvního stupně jsou zaměřeni na všeobecné vzdělávání zahrnující jak matematické a jazykové vzdělávání, tak nauky od výchov (hudební, výtvarná, tělesná, komunikativní a pracovní) až po vědy (vlastivěda, přírodověda, informatika). Učitelé druhého stupně jsou pak specificky oborově profilovaní dle jejich studijního zaměření. Pro účely toho projektu budou upřednostněni kmenoví učitelé našich studijních profilací - informatika, globální výchova,  sport - kdy v těchto spatřujeme náš nejširší potenciál rozvoje pro přeshraniční spolupráci.
Plánované mobility podpoří vyjíždějící pedagogy v dalším vzdělávání, posílí jejich jazykové a komunikační kompetence v cizím jazyce, posílí jejich sebevědomí a motivaci v oblasti cizojazyčného projevu.

erasmus.machovka.cz


ŠKOLA PRO VŠECHNY II - Rozvíjíme naši školu

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.61/0.0/0.0/19_075/0016967


Webové stránky projektu: 
www.inkluzedecin.cz


Obsah projektu


Projekt Škola pro všechny II síťuje 10 základních a 9 mateřských škol ve městě Děčín s cílem zvýšit kvalitu vzdělávání dětí a žáků, snižovat nerovnosti ve vzdělávání a školní neúspěšnost dětí a žáků prostřednictvím systematického vedení škol a pedagogů na území města, které je výrazně ovlivněno přítomností vyloučených lokalit. Podpora je směřována pracovníkům škol, dětem a žákům, zaměstnancům veřejné správy a rodičům.

Cíl projektu
Cílem projektu je udržet a rozšířit systematický a koordinovaný přístup k základnímu a předškolnímu vzdělávání ve školách zřizovaných městem Děčín (10 ZŠ a 9 MŠ). Jedná se o upevnění a systematické rozšíření proinkluzivních opatření a kariérového poradenství. Sahou je zlepšit práci s dětmi, které pocházejí ze sociálně, kulturně či ekonomicky znevýhodněného prostředí, též zlepšit práci s rodiči dětí jak z takto znevýhodněného prostředí, tak i s rodiči majority, u nichž je potřeba pracovat s jejich předsudky. Projekt cílí na děti a žáky všech zúčastněných škol, jejich pedagogický personál, vedení škol, na samosprávu města i na rodiče.

Celkové náklady: 33 024 659,76 Kč  (podíl města Děčín – 1 651 232,99 Kč)


Termín realizace: 01.09.2020 – 31.08.2022

POSOUVÁME NAŠI SKOLU - výzva OP VVV
“Podpora škol formou zjednodušeného vykazování - šablony pro MŠ a ZŠ III”

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0022444

Tento projekt realizuje naše základní škola a mateřská škola. 

V rámci projektu budou realizovány tyto aktivity:

 

3.I/1 Školní asistent – personální podpora MŠ

3.I/8 Využití ICT ve vzdělávání v MŠ

3.I/9 Projektový den ve výuce 

3.II/1 Školní asistent – personální podpora ZŠ

3.II/5 Školní kariérový poradce – personální podpora ZŠ

3.II/9 Využití ICT ve vzdělávání v ZŠ

3.II/11 Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem

3.II/12 Projektový den ve výuce 

Celkové náklady: 1 325 102,00 Kč

Termín realizace: 01. 09. 2021 – 29. 8. 2023  

Kalendář akcí

Kontaktovat zaměstnance

Odesláním formuláře souhlasíte s ochranou osobních údajů.

Zavřít