Banner obecný

Současné projekty

PODPORUJEME PRO DOBRÝ START I CESTU

Posílení školy jako instituce připravené na práci s žáky se sociálním znevýhodněním
a heterogenními kolektivy obecně, a jako instituce zastávající respektované místo
ve školské soustavě daného regionu.

e. č. 0147/PODSKOL/2022
Projektové období září 2022 - srpen (prosinec) 2025
Výše dotace 6 140 613,-

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

DIGITALIZUJEME ŠKOLU REALIZACE INVESTICE NÁRODNÍHO PLÁNU OBNOVY 

V rámci komponenty 3.1 Inovace ve vzdělávání v kontextu digitalizace investice přispívá na vybavení žáků digitálními technologiemi pro rozvoj jejich informatického myšlení a digitálních kompetencí a na prevenci digitální propasti.

Digitální učební pomůcky ZŠ 512 000,-  
Digitální učební pomůcky MŠ 64 000,-
Digitální propast ZŠ 522 000,-
Projektové období leden - prosinec 2022

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ V ÚSTECKÉM KRAJI V ROCE 2022

Za účelem realizace předloženého projektu STUDIUM K VÝKONU SPECIALIZOVANÝCH ČINNOSTÍ - PREVENCE SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ byla naší škole schválena dotace na vzdělání školního metodika prevence. Ústecký kraj ze svého rozpočtu schválil poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 22 000 Kč na úhradu školného v rozsahu 250 hodin.

Celkové náklady: 32 000Kč

Výše dotace projektu: 22 000 Kč

Termín realizace: 01. 01. 2022 – 31. 12. 2022

 https://www.kr-ustecky.cz/

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

JAZYK - KLÍČ KE VŠEM DVEŘÍM

Číslo projektu: 2020-1-CZ01-KA101-077523 mobilita pracovníků škol
Realizace projektu: od 1. 9. 2020 do 28. 2. 2023 (30 měsíců)

Tímto projektem chceme zahájit mezinárodní aktivitu naší školy a iniciovat internacionalizaci naší instituce směřující ke spolupráci na přeshraničních projektech a partnerství. Abychom mohli být plnohodnotným partnerem pro tento typ spolupráce, je třeba, aby naši pedagogové byli na odpovídající jazykové úrovni.
Prostřednictvím tohoto projektu tedy primárně plánujeme posílit jazykové kompetence našich pedagogů prvního i druhého stupně základní školy. Pro tyto dvoutýdenní mobility bude vybráno 8 učitelů souhrnně z prvního i druhého stupně, v nichž jsou zahrnuti i pracovníci centra inkluze a vedení školy, kteří jsou současně také pedagogickými pracovníky. Učitelé prvního stupně jsou zaměřeni na všeobecné vzdělávání zahrnující jak matematické a jazykové vzdělávání, tak nauky od výchov (hudební, výtvarná, tělesná, komunikativní a pracovní) až po vědy (vlastivěda, přírodověda, informatika). Učitelé druhého stupně jsou pak specificky oborově profilovaní dle jejich studijního zaměření. Pro účely toho projektu budou upřednostněni kmenoví učitelé našich studijních profilací - informatika, globální výchova,  sport - kdy v těchto spatřujeme náš nejširší potenciál rozvoje pro přeshraniční spolupráci.
Plánované mobility podpoří vyjíždějící pedagogy v dalším vzdělávání, posílí jejich jazykové a komunikační kompetence v cizím jazyce, posílí jejich sebevědomí a motivaci v oblasti cizojazyčného projevu.

erasmus.machovka.cz

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

POSOUVÁME NAŠI SKOLU - výzva OP VVV
“Podpora škol formou zjednodušeného vykazování - šablony pro MŠ a ZŠ III”

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0022444
Tento projekt realizuje naše základní škola a mateřská škola. 

V rámci projektu budou realizovány tyto aktivity:
3.I/1 Školní asistent – personální podpora MŠ
3.I/8 Využití ICT ve vzdělávání v MŠ
3.I/9 Projektový den ve výuce
3.II/1 Školní asistent – personální podpora ZŠ
3.II/5 Školní kariérový poradce – personální podpora ZŠ
3.II/9 Využití ICT ve vzdělávání v ZŠ
3.II/11 Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem
3.II/12 Projektový den ve výuce 

Celkové náklady: 1 325 102,00 Kč
Termín realizace: 01. 09. 2021 – 29. 8. 2023  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 


Kalendář akcí

Kontaktovat zaměstnance

Odesláním formuláře souhlasíte s ochranou osobních údajů.

Zavřít