text

Logo školy

Základní škola a Mateřská škola Děčín IV, Máchovo nám., p. o.

Telefon: +412 531 551

Email: info@machovka.cz

Jsme tu pro vás
Vzděláváme i vzděláváme se
Využíváme nejmodernější technologie
Programování a robotika je tady doma
Reálná zkušenost je základ
Děti podporujeme v jejich tvořivosti a experimentování
Bavíme se
Na Máchovce je zábava
Začátky jsou na Máchovce pohodové
První ročník zvládáme bez problémů

ČÁSTEČNÉ OTEVŘENÍ ŠKOLY

Školu částečně otevíráme pro 9. ročník od 13. 5. (2 dny v týdnu) a pro 1. stupeň od 25. 5. (vycházíme z harmonogramu MŠMT).ZÁPIS DO PRVNÍHO ROČNÍKU

ROZHODNUTÍ O PŘIJETÍ ZDEPortál pro online výuku

ONLINE.MACHOVKA.CZŽádost o ošetřovné

Žádost o ošetřovné při péči o dítě do 13 let z důvodu uzavření výchovného zařízení (školy)

V  současné situaci doporučujeme elektronické vyzvednutí žádosti!
Požadavek zašlete na e-mail: marie.koubkova@machovka.cz. Do textu napište jméno dítěte, jeho /její rodné číslo a poznámku, zda dítě navštěvuje ZŠ nebo MŠ.
V případě, že nemáte tuto možnost, kancelář školy je otevřena v prac. dnech od 8 do 12 h.

Informace na tel.: 412 531 551

11.05. 2020

Pravidla pro vstup do budovy školy


Z dokumentu MŠMT přímo uvádíme nejdůležitější body k zahájení provozu školy - vstup do budovy pouze:

 • Po předložení čestného prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění a rizikových faktorů.
 • Vstup do budovy školy je umožněn pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám. 
 • Při vstupu bude změřena teplota a žák si vydezinfikuje ruce, pokud bude teplota zvýšená, bude kontaktován zákonný zástupce, který si žáka převezme.
 • Všichni žáci i zaměstnanci školy nosí ve společných prostoráchroušky.
 • Každý žák bude mít s sebou na den minimálně 2 roušky a sáček na uložení roušky.
 • Škola je oprávněna vymezit prostory, ve kterých se žáci mohou pohybovat.
 • Žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla; jejich opakované nedodržování, po prokazatelném upozornění zákonného zástupce žáka, je důvodem k nevpuštění žáka do školy, resp. k vyřazení žáka ze skupiny či přípravy.
 • Škola organizuje provoz v šatnách.11.05. 2020

Podmínky závěrečného hodnocení


Vychází z vyhlášky MŠMT

1. Vysvědčení budou vypadat standardně, budou obsahovat známky ze všech předmětů nebo slovní hodnocení tam, kde je to takto nastavené.

2. K  výslednému hodnocení za jednotlivé předměty není potřeba žádný minimální počet známek nebo podkladů.

3. Jako hlavní podklad pro výsledné hodnocení slouží práce žáků do 10. března (tedy práce z prezenční výuky).

4. Podpůrné, tedy jen doplňující jsou pro výsledné hodnocení také podklady získané v průběhu vzdělávání na dálku, pokud měl žák pro vzdělávání odpovídající podmínky. U vzdělávání na dálku lze zohlednit v hodnocení například:

 • Snahu žáků o pravidelnou práci ve vzdělávání na dálku a odevzdávání úkolů a výstupů.

 • Samostatnou práci žáků a samostudium během vzdělávání na dálku a její výsledky.

 • Četbu související se zadanými úkoly.

 • Portfolia prací žáků, případně jejich další podklady (např. práce zadané prostřednictvím online vzdělávacího portálu školy), které umožnily žákům samotným formulovat výsledky, kterých dosáhli.

 • Zvládnutí technologií a pravidel pro práci s technologiemi potřebnými pro vzdělávání na dálku.

5. Nedostatek podkladů za období distanční výuky nemůže být sám o sobě důvod k tomu, aby byl žák nehodnocen nebo neprospěl.

6. Vysvědčení z tohoto pololetí se nebude brát v potazv rámci přijímacích zkoušek na střední školy v následujícím školním roce.

7. Forma předávání vysvědčení bude stanovena dle aktuální epidemiologické situace.

 06.04. 2020

Linka pomoci Anténa


logo CAPPsychoterapeutická linka
pro ty, které trápí karanténa

 Volejte denně 8:00 až 22:00 hod.

 +420 212 812 540

Koronavirus nějakým způsobem ovlivnil životy nás všech. Žijeme v období, kdy prožíváme obavy o sebe, naše blízké, naši budoucnost. Museli jsme změnit způsob, jak trávíme čas, museli jsme změnit své návyky. Můžeme cítit nejistotu, strach, napětí. Je možné, že nemáme tyto pocity a obavy s kým sdílet – ať už kvůli omezení kontaktů, snahy „neobtěžovat“ své blízké, ztráty „tváře“, či z jiných důvodů.

Nicméně právě sdílení je jedním ze způsobů, jak se se zátěží vyrovnat.

Česká asociace pro psychoterapii (ČAP) proto spustila projekt ANTÉNA – TELEFONICKÁ PSYCHOTERAPEUTICKÁ LINKA určená pro ty, které trápí problémy spojené s karanténou nebo s nouzovým stavem vyhlášeným kvůli šíření koronaviru.

Na lince působí psychoterapeuti akreditovaní ČAP. Linka je bezplatná – platíte pouze za telefonický hovor podle tarifu, který máte nastaven/a s Vaším operátorem.
Více informací naleznete na: Psychoterapie.cz

 Prosím neváhejte této možnosti využít, pokud pociťujete obtíže se zvládáním současné situace.

 Jsme v tom společně.

Mgr. Dana Kočová
školní psycholožka01.04. 2020

Zápis do prvních tříd


ROZHODNUTÍ O PŘIJETÍ ZDE

Vážení rodiče, vzhledem k epidemii nemoci COVID-19 byl změněn obvyklý systém zápisu dětí do 1. tříd základních škol. Na základě doporučení MŠMT se zápisy konané do 1. 4. 2020 do 30. 4. 2020 budou provádět bez přítomnosti dětí. Zápis k povinné školní docházce stanovili ředitelé základních škol v Děčíně v termínu od 14. dubna 2020 do 30. dubna 2020. Naše škola bude organizovat zápis (odklad) dítěte online formou. 
Postup:

 1. Navštivte webovou stránku pro elektronický online zápis (možnost zapsat žáka bude přístupná od 14. 4. 2020 - 30. 4. 2020).

 2. Vyplňte formulář, který se zobrazí (osobní údaje včetně kontaktních informací; zvolte zda žádáte případně  odklad povinné školní docházky). 

 3. Potvrdíte a tento formulář se poté ihned automaticky odešle do systému školy.

 4. Po vyplnění obdržíte následně zprávu s přílohou (soubor PDF) do uvedené datové schránky / váš e-mail. Zákonný zástupce dokončí formální část zápisu podpisem vyplněný PDF soubor vytiskne* a následně podepíše (nutný je elektronický podpis). Podepsaný formulář společně s kopií rodného listu dítěte, případně kopií dokladu o povolení k trvalému (dlouhodobému) pobytu (pokud jste občan státu mimo EU) doručí jedním z těchto způsobů:


1) Datovou schránkou: 2jbmcmh

2) E-mailem na: zapis@machovka.cz (nutný elekronický podpis)

3) Poštou (doporučeně) - ZŠ a MŠ Děčín IV, Máchovo nám., p.o., Raisova 688/11, Děčín 4, 405 02 

4) Osobně - čas možnosti doručení (nebo sepsání žádosti) je vždy v pondělí a středu (8:00 - 12:00 hodin), v období od 14.  4. - 30. 4. 2020, v hlavní budově na Máchovo nám. 2. patro.


*V případě, že zákonný zástupce nemá možnost formulář vytisknout, dostaví se osobně přímo do školy v uvedených dnech.


V případě nutné potřeby volejte na číslo ředitelky školy: 723 536 763


K zápisu se hlásí každé dítě, které k 31. 8. 2020 dovrší 6 let věku. Děti, které dovrší 6 let od září do konce prosince 2020, lze přijmout na doporučení školského poradenského zařízení a děti, které dovrší 6 let od ledna do konce června 2021, lze přijmout na doporučení školského poradenského zařízení a odborného lékaře.

Zákonní zástupci žáka mohou volit školu mimo stanovený školský obvod. Přednostně jsou ale přijímáni žáci s místem trvalého pobytu v obvodu školy, a to do výše povoleného počtu žáků uvedené ve školském rejstříku. Školské obvody jsou stanoveny dle obecně závazné vyhlášky.

Není-li dítě po dovršení 6 let věku tělesně nebo duševně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce v době zápisu, odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok. K žádosti musí zákonný zástupce doložit doporučující posouzení školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa.

Jestliže dítěti již byl povolen odklad povinné školní docházky, není automaticky přijato na následující školní rok, ale zákonný zástupce musí opět požádat o přijetí k plnění povinné školní docházky. Může požádat na jiné škole, než na které původně žádal.

O přijetí k plnění povinné školní docházky rozhoduje ředitelka školy (Kritéria přijímání žáků do 1. ročníku). Seznam přijatých dětí bude zveřejněn na veřejně přístupném místě ve škole a na stránkách školy, rozhodnutí o nepřijetí bude zákonným zástupcům doručeno v zákonné lhůtě. Proti rozhodnutí ředitelky školy je možné se odvolat ke krajskému úřadu prostřednictvím ředitelství školy, kde nebylo žádosti vyhověno.

Mgr. Bc. Alena Tomášková, ředitelka školy

>>

Kalendář Akcí: 25. 5. - 31. 5.

text25PondělíPO26ÚterýPO27StředaPO28ČtvrtekPO 29PátekPO30SobotaPO31NedělePO
7:00
8:00
9:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
Tonda obal
logo Mleko do skol
logo Ovoce do skol
logo Inkluze do škol Děčín
logo projekt Metodik
logo RAMPS
Atletika pro deti
logo Týden pro inkluzi
logo Pošta přes moře
logo MŠMT
logo Evropská unie
Top