Projekt Inkluze do škol má za úkol snížit školní neúspěšnost dětí na základních školách napříč městem Děčín. Nastavit na všech školách ve městě systém, jak pracovat s dětmi, které mohou být ohrožené školním neúspěchem.

Cílem projektu je zavést ikluzivní vzdělávání na všech školách a vytvořit prostředí pro sdílení dobré praxe mezi školami. Cílem projektu je nastavit spolupráci jednotlivých škol a magistrátu města Děčín za spolupráce s organizací Člověk v tísni, která má s inkluzivním vzděláváním a metodickou podporou zkušenosti, tak, aby došlo k proinkluzivně vedeným základním školám napříč městem Děčín. Na jednotlivých školách vzniknou školní poradenská pracoviště, tzv. inkluzivní týmy, skládající se ze školního psychologa, koordinátora inkluze a asistentů pedagoga.

Tento „inkluzivní tým“ bude zajišťovat práci s cílovými skupinami a metodickou podporu ostatním pedagogickým pracovníkům. Budou proškoleny celé pedagogické sbory i vedení školy v rámci inkluzivního vzdělávání.

Více informací se dozvíte na oficiálních webových stránkách inkuzedecin.cz

Projekt „Inkluze do škol“ s registračním číslem CZ.02.3.61/0.0/0.0/15_007/0000215 je financován z Evropské unie prostřednictvím Operačního programu výzkum, vývoj a vzdělávání.

Složení týmu:

  • Mgr. Kamila Kratochvílová - koordinátorka školní inkluze a koordinátorka aktivit na škole, výchovná poradkyně
  • Bc. Tereza Skalická - koordinátorka školní inkluze, metodik prevence
  • Mgr. Monika Ihnátová - školní psycholog

Registrační číslo projektu: 
CZ.02.3.61/0.0/0.0/15_007/0000215

Doba trvání:
01.09. 2016
30.06. 2019


OBECNĚ O INKLUZI

Inkluzivní vzdělávání nebo-li inkluze je praxe zařazování všech dětí do běžné školy, která na to však musí být patřičně připravena.

V inkluzivní škole se neoddělují děti se speciálními vzdělávacími potřebami od dětí bez nich. V jedné třídě se tak spolu vzdělávají děti zdravotně postižené, nadané, dětí cizinců, děti jiného etnika i většinové společnosti.

Na školu, která je inkluzivní, jsou kladeny vyšší nároky díky složení jejich žáků. Jedná se především o uzpůsobení prostředí, pomůcek, využívání asistentů či interních nebo externích odborníků a péči o duševní zdraví všech žáků i učitelů.

Mnoho základních škol v České republice již vzdělává společně žáky se zdravotním postižením, nadané, dětí cizinců, děti jiného etnika i většinové společnosti. Doposud jim však chyběla finanční podpora státu, aby mohly na školách vzniknout školní poradenská pracoviště a ve třídách společně s učiteli pracovali i asistenti. Práce bez těchto podpůrných opatření byla velmi náročná a ne vždy se proto dařila.

V současné době dochází ke změnám. Stát si uvědomuje důležitost vzdělání všech občanů žijících v ČR bez rozdílu a hledá cesty, jak školám zajistit finanční podporu na vznik podpůrných opatření. Jednou z těchto cest jsou vyhlášené projekty v rámci Operačního programu výzkum, vývoj a vzdělání (dále jen OP VVV).

VIDEOREPORTÁŽ Z NAŠÍ ŠKOLY
Videoreportáž České televize o zavádění inkluze v Děčíně

Kalendář Akcí: 8. 8. - 21. 8.

08PondělíPO09ÚterýPO10StředaPO11ČtvrtekPO12PátekPO13SobotaPO14NedělePO
7:00
8:00
9:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00