SOUČASNÉ PROJEKTY    REALIZOVANÉ PROJEKTYSOUČASNÉ PROJEKTY

 

   

 

Jazyk - klíč ke všem dvěřím

Číslo projektu: 2020-1-CZ01-KA101-077523 mobilita pracovníků škol
Realizace projektu: od 1. 9. 2020 (24 měsíců)

Tímto projektem chceme zahájit mezinárodní aktivitu naší školy a iniciovat internacionalizaci naší instituce směřující ke spolupráci na přeshraničních projektech a partnerství. Abychom mohli být plnohodnotným partnerem pro tento typ spolupráce, je třeba, aby naši pedagogové byli na odpovídající jazykové úrovni. 
Prostřednictvím tohoto projektu tedy primárně plánujeme posílit jazykové kompetence našich pedagogů prvního i druhého stupně základní školy. Pro tyto dvoutýdenní mobility bude vybráno 8 učitelů souhrnně z prvního i druhého stupně, v nichž jsou zahrnuti i pracovníci centra inkluze a vedení školy, kteří jsou současně také pedagogickými pracovníky. Učitelé prvního stupně jsou zaměřeni na všeobecné vzdělávání zahrnující jak matematické a jazykové vzdělávání, tak nauky od výchov (hudební, výtvarná, tělesná, komunikativní a pracovní) až po vědy (vlastivěda, přírodověda, informatika). Učitelé druhého stupně jsou pak specificky oborově profilovaní dle jejich studijního zaměření. Pro účely toho projektu budou upřednostněni kmenoví učitelé našich studijních profilací - informatika, globální výchova,  sport - kdy v těchto spatřujeme náš nejširší potenciál rozvoje pro přeshraniční spolupráci. 
Plánované mobility podpoří vyjíždějící pedagogy v dalším vzdělávání, posílí jejich jazykové a komunikační kompetence v cizím jazyce, posílí jejich sebevědomí a motivaci v oblasti cizojazyčného projevu.

erasmus.machovka.cz


 


ŠKOLA PRO VŠECHNY II - Rozvíjíme naši školu / výzva OP VVV “Podpora škol formou zjednodušeného vykazování - šablony pro MŠ a ZŠ II”

Registrační číslo projektu:CZ.02.3.X/0.0/0.0/18_063/0013337


Tento projekt realizuje naše základní škola, mateřská škola, školní klub a školní družina. V rámci projektu budou realizovány tyto aktivity:
 
2.I/1 Školní asistent – personální podpora MŠ

2.I/6 Vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ – DVPP v rozsahu 8 hodin - polytechnické vzdělávání

2.I/7 Profesní rozvoj předškolních pedagogů prostřednictvím supervize / mentoringu / koučinku

 
2.II/5 Školní kariérový poradce – personální podpora ZŠ

2.II/6 Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ – DVPP v rozsahu 8 hodin

2.II/8 Vzájemná spolupráce pedagogů ZŠ

2.II/16 Využití ICT ve vzdělávání v ZŠ

2.II/18 Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem

2.II/19 Projektový den ve škole

2.II/22 Komunitně osvětová setkávání

 
2.V/1 Školní asistent – personální podpora ŠD/ŠK

2.V/4 Vzdělávání pedagogických pracovníků ŠD/ŠK – DVPP v rozsahu 8 hodin

2.V/11 Klub pro účastníky ŠD/ŠK

2.V/12 Projektový den v ŠD/ŠK


Celkové náklady: 3 000 879 Kč
Termín realizace: 01.09.2020 – 31.12.2022
  ŠKOLA PRO VŠECHNY II - Rozvíjíme naši školu

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.61/0.0/0.0/19_075/0016967


Webové stránky projektu:
www.inkluzedecin.cz


Obsah projektu


Projekt Škola pro všechny II síťuje 10 základních a 9 mateřských škol ve městě Děčín s cílem zvýšit kvalitu vzdělávání dětí a žáků, snižovat nerovnosti ve vzdělávání a školní neúspěšnost dětí a žáků prostřednictvím systematického vedení škol a pedagogů na území města, které je výrazně ovlivněno přítomností vyloučených lokalit. Podpora je směřována pracovníkům škol, dětem a žákům, zaměstnancům veřejné správy a rodičům.

Cíl projektu
Cílem projektu je udržet a rozšířit systematický a koordinovaný přístup k základnímu a předškolnímu vzdělávání ve školách zřizovaných městem Děčín (10 ZŠ a 9 MŠ). Jedná se o upevnění a systematické rozšíření proinkluzivních opatření a kariérového poradenství. Sahou je zlepšit práci s dětmi, které pocházejí ze sociálně, kulturně či ekonomicky znevýhodněného prostředí, též zlepšit práci s rodiči dětí jak z takto znevýhodněného prostředí, tak i s rodiči majority, u nichž je potřeba pracovat s jejich předsudky. Projekt cílí na děti a žáky všech zúčastněných škol, jejich pedagogický personál, vedení škol, na samosprávu města i na rodiče.

Celkové náklady: 33 024 659,76 Kč  (podíl města Děčín – 1 651 232,99 Kč)


Termín realizace: 01.09.2020 – 31.08.2022
Kalendář Akcí: 3. 5. - 9. 5.

03PondělíPO04ÚterýPO05StředaPO 06ČtvrtekPO07PátekPO08SobotaPO09NedělePO
7:00
8:00
9:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00