Banner obecný

Informatika

„Děti nacházejí v informačních technologiích (IT) prostředí, ve kterém může být uspokojována jejich přirozená touha po poznání. Toto prostředí jim poskytuje dalekosáhlé možnosti, jak se svými poznatky tvořivě nakládat. Děti právem pokládají IT za vstupenku do budoucnosti a my jejich názor musíme jen potvrdit, a proto jim vycházíme vstříc na této cestě."

Informatika se vyučuje ve všech výukových programech. V programu s rozšířenou výukou tělesné výchovy a programu s rozšířenou výukou globální výchovy vyučujeme předmět s názvem Informatika (In), v programu s rozšířenou výukou informatiky předmět s názvem Informatika rozšířená (In+). Informatika je vyučována již od 4. třídy. Ve školním roce 2002/2003 jsme poprvé v rámci experimentu otevřeli třídu s rozšířenou výukou informatiky. Dnes je pro tyto třídy vypracován náš vlastní ŠVP. Informatika je v těchto třídách vyučována v dotaci 2 hodin týdně v 6. a 7. třídě a od 8. třídy jsou to již 3 hodiny v týdnu. V 9. ročníku si všichni žáci těchto tříd volí téma své závěrečné ročníkové práce, kterou pak průběžně během celého roku zpracovávají do tištěné a elektronické podoby s příslušnou přílohou. Tuto práci pak také obhajují před odbornou komisí.


Cíle, které jsme si stanovili ve výuce informatiky

  • Naším cílem je co nejširší rozvoj schopností talentovaných žáků v oblasti informačních a komunikačních technologií. Výrazné rozšíření závazného učiva na ZŠ (širší dovednosti při práci s PC, periferiemi a ovládání operačních systémů (Windows, GNU / Linux) včetně nejběžnějších aplikací.
  • Porozumění jednotlivým součástem technického vybavení PC, orientace v systému a jeho nastavení.
  • Řešení problematiky bezpečnosti ve světě IT.
  • Využívání a znalost internetu - vyhledávání informací, jejich třídění, úprava, hodnocení, ověřování, citace a zpracování pomocí počítačových aplikací.
  • Využívat samostatné týmové projekty, kdy žáci řeší konkrétní příklady z praxe, na kterých si prakticky ověřují své osvojené znalosti a dovednosti. 
  • Naučit vytvářet a obhajovat samostatné závěrečné ročníkové práce na zvolené téma. Prezentovat své výsledky a práci.
  • Aplikovat zásady algoritmizace, základy programování.
  • Využít IT v praktickém životě a dalším sebevzdělávání.
  • Vzdělávat s ohledem na aktuální trendy a budoucnost.

 

Kalendář akcí

Kontaktovat zaměstnance

Odesláním formuláře souhlasíte s ochranou osobních údajů.

Zavřít