ledden_2024 laťka
Hlavní budova školy
Banner obecný

Školská rada

29. 4. 2024
Výsledky voleb do školské rady na odbobí 2024-2027

Za zástupce z řad rodičů byly do rady jmenovány:
Mgr. Řešátková Linda
Šimečková Miroslava

Za zástupce z řad pedagogů byly do rady zvoleny a jmenovány:
Mgr. Pavla Rážová
Mgr. Jaroslava Podešťová Kuberová

Členové za zřizovatele zatím nebyli jmenováni.

--------------------------------------------------------------------
Školská rada je orgán školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy.

Zákon č. 561/2004 Sb o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ustanovil zřízení školské rady. Zřizovatelem stanovený počet členů je 6. Dva zástupce jmenuje zřizovatel, dva zástupce volí zákonní zástupci žáků a dva volí pedagogičtí pracovníci školy. Členem školské rady nemůže být ředitel školy. 

Plný výčet kompetencí školské rady je uveden ve školském zákoně v paragrafu 168.
Podrobněji ke školské radě v legislativě.

Další volba proběhne v roce 2027.
- Kandidátem do voleb se stává každý zájemce z řad:
1. zákonných zástupců žáků školy
2. pedagogů školy

Návrhy kandidátů zašlete na email radomira.kotrchova@machovka.cz či je odevzdejte osobně na sekretariátu školy. Zároveň je třeba předat písemný souhlas navrženého kandidáta s kandidaturou.

§ 167 (6) Funkční období členů školské rady je tři roky.
§ 167 (7) Školská rada zasedá nejméně dvakrát ročně; zasedání školské rady svolává její předseda, první zasedání školské rady svolává ředitel školy. Ředitel školy nebo jím pověřený zástupce je povinen zúčastnit se zasedání školské rady na vyzvání jejího předsedy. Školská rada na svém prvním zasedání stanoví svůj jednací řád a zvolí svého předsedu. K přijetí jednacího řádu se vyžaduje schválení nadpoloviční většinou všech členů školské rady.

Složení školské rady při ZŠ Děčín IV, Máchovo nám. za předchozí funkčí období: 
Zástupci rodičů: Miroslava Starková - předseda, Ing. Martin Němeček
Zástupci pedagogů: Ing. Lukáš Polák, Mgr. Markéta Davídková
Členové jmenovaní zřizovatelem: Hana Jašurková, Ing. Tomáš Kejzlar

Kalendář akcí

Kontaktovat zaměstnance

Odesláním formuláře souhlasíte s ochranou osobních údajů.

Zavřít