ledden_2024 laťka
Hlavní budova školy
Banner obecný

Družina

Zájmové kroužky při ŠD

Do kroužků se bude možno zapisovat od 18.září. Nabídku naleznete na stránkách školy v sekci kroužky.

 Kroužky začínají 1. 10. a končí 31. 5. 2024Zájemci o ŠD se nahlásí nejpozději do 1. 6. 2023 u své paní vychovatelky.

ŠKOLNÍ DRUŽINA

Provoz školní družiny

 • Ranní provoz je od 6:00 - 7:30 hod. v přízemí velké budovy.
 • Odpolední provoz je od konce vyučování do 17:00 hod. v budově ZŠ Máchovo nám.


Při nástupu do školní družiny je potřeba

 • Odevzdat vyplněný zápisní lístek se všemi náležitostmi a zejména vyznačit odchody dětí s podpisem. V případě změny je nutné podávat vždy písemnou omluvenku. Propuštění dítěte z ŠD na telefonickou výzvu není možné.
 • Zajistit obědy (čipovou kartu) ve školní jídelně v Jungmannově ul. Cena oběda 22,-Kč na den. V případě nemoci je nutné odhlásit obědy v jídelně. První den nemoci je možné vzít si jídlo domů. Tel. do školní jídelny: 412 531 590.
 • Dát dětem do družiny náhradní podepsané převlečení na ven, přezůvky, papírové kapesníky.


Platba ŠD

 • Poplatek ŠD činí 250,-Kč na měsíc. Jsou to peníze určené na neinvestiční náklady a platí se vždy na měsíc dopředu. Je možné zaplatit i ve dvou splátkách- 1 000,-Kč na září až prosinec a 1 500,-Kč na leden až červen, nebo na celý rok 2 500,- Kč.
 • Číslo účtu ŠD: 6035431/0100. Variabilní symbol ŠD: 17930. Jako složitele hotovosti a do zprávy pro příjemce uvádějte vždy jméno dítěte.

KONTAKTY

Číslo účtu ŠD: 6035431/0100. Variabilní symbol ŠD: 17930

Jako složitele hotovosti a do zprávy pro příjemce uvádějte vždy jméno dítěte.

Zaměstnanci

Vedoucí vychovatelka ŠD a ŠK:

 • Štěpánka Domecká; tel.: 775 861 787; e-mail: stepanka.domecka@machovka.cz

Vychovatelky


Vnitřní řád školní družiny

Školní družina

Školní družina (dále jen družina) se ve své činnosti řídí zejména vyhláškou č. 74/2005 Sb. o zájmovém vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů.

Družina tvoří ve dnech školního vyučování mezistupeň mezi výukou ve škole a výchovou v rodině. Družina není pokračováním školního vyučování, má svá specifika, která ji odlišují od školního vyučování. Hlavním posláním družiny je zabezpečení zájmové činnosti, odpočinku a rekreace žáků, částečně také dohledu nad žáky. Činnost družiny je určena přednostně pro žáky prvního stupně základní školy.  

Družina může vykonávat činnost pro účastníky, nebo účastníky a jejich zákonné zástupce, i ve dnech pracovního volna.

1.

Podrobnosti k výkonu práv a povinností dětí a jejich zákonných zástupců ve školní družině a podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů s pedagogickými pracovníky

1.1

Žáci jsou povinni:

a) řádně docházet do

družiny

b) dodržovat vnitřní řád družiny, předpisy a pokyny k ochraně zdraví a bezpečnosti, s nimiž byli seznámeni

c) plnit pokyny pedagogických pracovníků vydané v souladu s právními předpisy a školním nebo vnitřním řádem

1.2

Žák se ve školní družině chová slušně k dospělým i jiným žákům školy, dbá pokynů pedagogických a provozních pracovníků.

1.3

Žák chodí vhodně a čistě upraven a oblečen, s ohledem na plánované činnosti. Udržuje prostory školní družiny v čistotě a pořádku, chrání majetek před poškozením.

1.4

Žáci chrání své zdraví i zdraví spolužáků; žákům jsou zakázány všechny činnosti, které jsou zdraví škodlivé (např. kouření, pití alkoholických nápojů, zneužívání návykových a zdraví škodlivých látek).

1.5

Žák má právo na ochranu před jakoukoli formou diskriminace a násilí, má právo vzdělání a na svobodu myšlení, projevu, náboženství, na odpočinek a dodržování základních psychohygienických podmínek, má právo být seznámen se všemi předpisy se vztahem k jeho pobytu a činnosti v družině. Každý úraz nebo vznik škody, ke kterému došlo v souvislosti s činností družiny, hlásí bez zbytečného odkladu.

1.6

Žák nenosí do družiny předměty, které nesouvisí s činností a mohly by ohrozit zdraví a bezpečnost jeho nebo jiných osob.

1.7

Zvláště hrubé slovní a úmyslné fyzické útoky žáka vůči pracovníkům družiny se vždy považují za závažné porušení povinností stanovených tímto řádem.

1.8

Zákonní zástupci jsou povinni:

 1. dbát o pravidelnou docházku a každou nepřítomnost omluvit písemnou nebo ústní formou
 2. vyzvání ředitele školy se osobně zúčastnit projednání závažných otázek týkajících se vzdělávání žáka
 3. informovat školské zařízení o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání
 4. oznamovat údaje, které jsou podstatné pro průběh vzdělávání nebo   bezpečnost žáka a změny v těchto údajích.

1.9

Předávání informací rodičům, vyřizování námětů a stížností zajišťuje vychovatelka v daném oddělení ve spolupráci s vedoucí vychovatelkou.

2. Provoz a vnitřní režim družiny

Přihlašování a odhlašování žáků

Ředitel stanoví ve vnitřním řádu pro jednotlivé formy zájmového vzdělávání podle § 2 vyhlášky č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání ve znění pozdějších předpisů způsob evidence účastníků takto:

2.1

Zajišťování přihlašování a odhlašování žáků zajišťuje vychovatelka, která je pověřena vedením školy.

2.2

O přijetí účastníka k činnosti družiny ve formě pravidelné výchovné, vzdělávací a zájmové činnosti rozhoduje na základě písemné přihlášky. Součástí přihlášky k pravidelné výchovné, vzdělávací a zájmové činností je písemné sdělení zákonných zástupců účastníka o rozsahu docházky a způsobu odchodu účastníka z družiny.

2.3

Do družiny jsou přednostně přijímáni žáci 1.– 3. ročníků, v případě nenaplnění kapacity žáci 4. ročníků, poté žáci 5. ročníků. V případě vyššího počtu zájemců stejné věkové kategorie bude dalším kritériem zaměstnanost zákonných zástupců, dále pak bydliště žáka.

2.4

Splatnost úplaty je stanovena pokynem ředitele školy tak, aby úplata byla splatná nejpozději poslední den předchozího měsíce.

2.5

Výše úplaty ŠD je stanovena na 250,- Kč za měsíc.

Výši úplaty může ředitel snížit nebo od úplaty osvobodit, jestliže účastník nebo jeho zákonný zástupce je příjemcem opakujících se dávek pomoci v hmotné nouzi podle zákona o pomoci v hmotné nouzi.

2.6

Žák může být rozhodnutím ředitele školy z družiny vyloučen. Ředitel může rozhodnout o vyloučení žáka z družiny, pokud tento žák soustavně nebo nějakým významným projevem porušil kázeň a pořádek, ohrožuje zdraví a bezpečnost ostatních, dlouhodobě svévolně ne navštěvuje školní družinu, není za žáka uhrazena úplata nebo z jiných zvláště závažných důvodů.

3. Organizace činnosti školní družiny

3.1

Provozní doba ŠD je ve dnech školního vyučování od :

 6, 00 - 7. 30 hodin na hlavní budově ZŠ Máchovo nám.

 11, 40 - 17, 00 hodin v hlavní budově ZŠ Máchovo nám.

Převody mezi budovami školy a jídelnou zajišťují paní vychovatelky.

3. 2

Při nevyzvednutí žáka do stanovené doby rodiči vychovatelka nejdříve podle možností informuje telefonicky rodiče žáka a osoby uvedené na přihlášce dítěte do ŠD, pokud je tento postup bezvýsledný:

 1. na základě předchozí dohody kontaktuje pracovníka orgánu péče o dítě,
 2. na základě předchozí dohody s obecním úřadem kontaktuje pracovníka obecního úřadu,
 3. požádá o pomoc Policii ČR.

3.3

ŠD se naplňuje nejvýše do počtu 84 účastníků.( Maximální kapacita ŠD)

3.4

Rozsah denního provozu ŠD a rozvrh činnosti schvaluje ředitel školy.

3. 5

Družina realizuje výchovně vzdělávací činnost ve výchově mimo vyučování zejména formou odpočinkových, rekreačních a zájmových činností; umožňuje žákům přípravu na vyučování.

3.6.

Vyzvedávání dětí je možné v době mimo hlavní činnosti od oběda do 13.30 hod. Poté až od 15. 00 hod. do 17.00 hod.


Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí a jejich ochrany před rizikovým chováním a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí

1.

Všichni žáci se chovají při pobytu ve škole i mimo školu tak, aby neohrozili zdraví a majetek svůj ani jiných osob.

Žákům není v době mimo vyučování, činnosti družiny a klubu povoleno zdržovat se v prostorách školy, pokud nad nimi není vykonáván dohled způsobilou osobou. Každý úraz, poranění či nehodu, k níž dojde během pobytu žáků ve školní budově, nebo mimo budovu při akci pořádané školou žáci neprodleně ohlásí. Vychovatelé školní družiny provedou prokazatelné poučení žáků na začátku školního roku a dodatečné poučení žáků, kteří při první hodině chyběli, provedou o tom písemný záznam. Škola odpovídá za žáky v době dané rozvrhem činnosti družiny

či klubu.

2.

Všichni zaměstnanci školy jsou při vzdělávání a během souvisejícího provozu školy povinni přihlížet k základním fyziologickým potřebám dětí a vytvářet podmínky pro jejich zdravý vývoj a pro předcházení vzniku rizikového chování, poskytovat jim nezbytné informace k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví.

3.

Pedagogičtí zaměstnanci dodržují předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a protipožární předpisy; pokud zjistí závady a nedostatky, ohrožující zdraví a bezpečnost osob, nebo jiné závady technického rázu, nebo nedostatečné zajištění budovy, je jejich povinností informovat o těchto skutečnostech nadřízeného a v rámci svých schopností a možností zabránit vzniku škody. Sledují zdravotní stav žáků a v případě náhlého onemocnění žáka informují bez zbytečných průtahů rodiče postiženého žáka. Nemocný žák může být odeslán k lékařskému vyšetření či ošetření jen v doprovodu dospělé osoby.

Při úrazu poskytnou žákovi nebo jiné osobě první pomoc, zajistí ošetření žáka lékařem. Úraz ihned hlásí vedení školy a vyplní záznam do knihy úrazů, případně vyplní předepsané formuláře.

Ošetření a vyplnění záznamů zajišťuje ten pracovník, který byl jeho svědkem nebo který se úrazu dověděl první.

Podmínky zacházení s majetkem školy nebo školského zařízení

ze strany dětí, žáků a studentů

1.

U každého svévolného poškození nebo zničení majetku školy či osob je vyžadována úhrada od rodičů žáka, který poškození způsobil. Při závažnější škodě nebo nemožnosti vyřešit náhradu škody s rodiči je vznik škody hlášen Policii ČR, případně orgánům sociální péče.

2.

Ztráty věcí hlásí žáci neprodleně své vychovatelce. Žáci dbají na dostatečné zajištění svých věcí .

3.

Do družiny či klubu žáci nosí pouze věci potřebné  k činnosti, cenné věci nenosí. Hodinky, šperky, mobilní telefony apod. mají neustále u sebe, mají zakázáno je odkládat, pouze z bezpečnostních důvodů a na výslovný pokyn vychovatele, který zajistí jejich úschovu.

Kalendář akcí

Kontaktovat zaměstnance

Odesláním formuláře souhlasíte s ochranou osobních údajů.

Zavřít