Banner obecný

Projekty

Proč se zapojujeme do projektů?

Jako lidé, jejichž úlohou je předávání vzdělání a formování  harmonických lidských osobností, si plně uvědomujeme, že svět se  neustále mění a žádá si nové přístupy a metody, pomocí nichž lze těchto  cílů dosáhnout. Proto jsme se rozhodli co nejaktivněji zapojit do své  přeměny tak, abychom byli schopni co nejlépe těchto cílů dosahovat.  Škola se proto rozhodla zapojit do řady projektů, které jí mají pomoci  nalézt tu optimální cestu, kterou se vydat.

Zásady naší filozofie

  • uvědomujeme si, že k tomu, abychom mohli kvalitně a  smysluplně dělat svou práci, která má přinášet uspokojení a kladné  výsledky pro všechny, potřebujeme pracovat ve zdravém, ale sebevědomém  prostředí
  • podle nás se v současné době často skloňují taková slova  jako jsou peníze, úspěch, prosperita, ale opomíjí se slova přátelství,  láska, zdraví, spokojenost a vyrovnanost
  • domníváme se, že k úspěchu, prosperitě či penězům potřebujeme především zdraví, které nám dává další možnosti jako je  vyrovnanost, pohoda či bezpečí
  • rádi bychom vytvořili školu, která by byla zázemím pro všechny a mohla nosit název Zdravá škola
  • domníváme se, že jen zdravý člověk – učitel, může zdravě a sebevědomě působit na žáky, rodiče a celé okolí
  • potřebujeme učitele, který je otevřený a přístupný novým  metodám a formám práce, nesmí však být unavený, přetížený s pocitem  marnosti či snad zbytečnosti
  • zdravé, sebevědomé a všímavé děti dodávají okolí další inspiraci a tvořivost
  • spokojení a hrdí rodiče pomáhají dotvářet pracovní vztahy  ve škole, neboť skrze ně okolí vnímá školní prostředí, hodnotí je a  nahlíží na práci celé školy
  • rovněž správní zaměstnanci svým postojem a vztahem k práci  a lidem okolo sebe přispívají k vytváření zdravých mezilidských vztahů

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ V ÚSTECKÉM KRAJI V ROCE 2024

Za účelem realizace předloženého projektu ŠESTKA NA CESTĚ K SOBĚ A DRUHÝM byla naší škole schválena dotace na zvyšování doborných znalostí pedagogických pracovníků v oblasti prevence rizikového chování žáků a duševního zdraví a adaptační pobyty žáků spojené s přechodem na vyšší stupeň vzdělávání. Ústecký kraj ze svého rozpočtu schválil poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 200 000 Kč na úhradu výjezdů žáků a studia školní mediace.

Celkové náklady: 202 300 Kč
Výše dotace projektu: 200 000 Kč
Termín realizace: 01. 01. 2024 – 16. 12. 2024

 https://www.kr-ustecky.cz/

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

DIGITALIZUJEME ŠKOLU
REALIZACE INVESTICE NÁRODNÍHO PLÁNU OBNOVY – KOMPONENTA 3.1 / DIGIPROPAST III

V rámci Investice č. 2: Vybavení škol digitálními technologiemi z komponenty 3.1 Inovace ve vzdělávání v kontextu digitalizace
z Národního plánu obnovy
vynaložila škola finanční prostředky:

  •  k dosažení cíle č. 173 zakoupením IT zařízení do školního fondu mobilních digitálních zařízení pro znevýhodněné žáky (prevence digitální propasti).

Digitální propast ZŠ 366 000,-
Projektové období 1.1. - 31. 12. 2024


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

CHYTRÁ ŠKOLA

Cílem Operačního programu Jan Amos Komenský je podpora rozvoje otevřené a vzdělané společnosti založené na znalostech a dovednostech, rovných příležitostech a rozvíjející potenciál každého jednotlivce, která povede k růstu konkurenceschopnosti České republiky a zlepšení životních podmínek jejích obyvatel.

Projekt je zaměřen na personální podporu, osobnostně sociální a profesní rozvoj pracovníků ve vzdělávání, inovativní vzdělávání dětí/žáků/účastníků zájmového vzdělávání a spolupráci s rodiči.

e. č. CZ.02.02.XX/00/22_002/0006967
Projektové období září 2023 - srpen 2025
Výše dotace 4 287 629,-

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

PODPORUJEME PRO DOBRÝ START I CESTU

Posílení školy jako instituce připravené na práci s žáky se sociálním znevýhodněním
a heterogenními kolektivy obecně, a jako instituce zastávající respektované místo
ve školské soustavě daného regionu.

e. č. 0147/PODSKOL/2022
Projektové období září 2022 - srpen (prosinec) 2025
Výše dotace 6 140 613,-


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

POSOUVÁME NAŠI SKOLU - výzva OP VVV
“Podpora škol formou zjednodušeného vykazování - šablony pro MŠ a ZŠ III”

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0022444
Tento projekt realizuje naše základní škola a mateřská škola. 

V rámci projektu budou realizovány tyto aktivity:
3.I/1 Školní asistent – personální podpora MŠ
3.I/8 Využití ICT ve vzdělávání v MŠ
3.I/9 Projektový den ve výuce
3.II/1 Školní asistent – personální podpora ZŠ
3.II/5 Školní kariérový poradce – personální podpora ZŠ
3.II/9 Využití ICT ve vzdělávání v ZŠ
3.II/11 Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem
3.II/12 Projektový den ve výuce 

Celkové náklady: 1 325 102,00 Kč
Termín realizace: 01. 09. 2021 – 29. 8. 2023  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

JAZYK - KLÍČ KE VŠEM DVEŘÍM

Číslo projektu: 2020-1-CZ01-KA101-077523 mobilita pracovníků škol
Realizace projektu: od 1. 9. 2020 do 28. 2. 2023 (30 měsíců)

Tímto projektem chceme zahájit mezinárodní aktivitu naší školy a iniciovat internacionalizaci naší instituce směřující ke spolupráci na přeshraničních projektech a partnerství. Abychom mohli být plnohodnotným partnerem pro tento typ spolupráce, je třeba, aby naši pedagogové byli na odpovídající jazykové úrovni.
Prostřednictvím tohoto projektu tedy primárně plánujeme posílit jazykové kompetence našich pedagogů prvního i druhého stupně základní školy. Pro tyto dvoutýdenní mobility bude vybráno 8 učitelů souhrnně z prvního i druhého stupně, v nichž jsou zahrnuti i pracovníci centra inkluze a vedení školy, kteří jsou současně také pedagogickými pracovníky. Učitelé prvního stupně jsou zaměřeni na všeobecné vzdělávání zahrnující jak matematické a jazykové vzdělávání, tak nauky od výchov (hudební, výtvarná, tělesná, komunikativní a pracovní) až po vědy (vlastivěda, přírodověda, informatika). Učitelé druhého stupně jsou pak specificky oborově profilovaní dle jejich studijního zaměření. Pro účely toho projektu budou upřednostněni kmenoví učitelé našich studijních profilací - informatika, globální výchova,  sport - kdy v těchto spatřujeme náš nejširší potenciál rozvoje pro přeshraniční spolupráci.
Plánované mobility podpoří vyjíždějící pedagogy v dalším vzdělávání, posílí jejich jazykové a komunikační kompetence v cizím jazyce, posílí jejich sebevědomí a motivaci v oblasti cizojazyčného projevu.

https://www.erasmus.machovka.cz/

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

DIGITALIZUJEME ŠKOLU REALIZACE INVESTICE NÁRODNÍHO PLÁNU OBNOVY 

V rámci komponenty 3.1 Inovace ve vzdělávání v kontextu digitalizace investice přispívá na vybavení žáků digitálními technologiemi pro rozvoj jejich informatického myšlení a digitálních kompetencí a na prevenci digitální propasti.

Digitální učební pomůcky ZŠ 512 000,-  
Digitální učební pomůcky MŠ 64 000,-
Digitální propast ZŠ 522 000,-
Projektové období leden - prosinec 2022

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ V ÚSTECKÉM KRAJI V ROCE 2022

Za účelem realizace předloženého projektu STUDIUM K VÝKONU SPECIALIZOVANÝCH ČINNOSTÍ - PREVENCE SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ byla naší škole schválena dotace na vzdělání školního metodika prevence. Ústecký kraj ze svého rozpočtu schválil poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 22 000 Kč na úhradu školného v rozsahu 250 hodin.

Celkové náklady: 23 000Kč

Výše dotace projektu: 22 000 Kč

Termín realizace: 01. 01. 2022 – 31. 12. 2022

 https://www.kr-ustecky.cz/

---------------------------------------------------------------

ŠKOLA PRO VŠECHNY II - Rozvíjíme naši školu

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.61/0.0/0.0/19_075/0016967
Webové stránky projektu: 
www.inkluzedecin.cz

Obsah projektu

Projekt Škola pro všechny II síťuje 10 základních a 9 mateřských škol ve městě Děčín s cílem zvýšit kvalitu vzdělávání dětí a žáků, snižovat nerovnosti ve vzdělávání a školní neúspěšnost dětí a žáků prostřednictvím systematického vedení škol a pedagogů na území města, které je výrazně ovlivněno přítomností vyloučených lokalit. Podpora je směřována pracovníkům škol, dětem a žákům, zaměstnancům veřejné správy a rodičům.

Cíl projektu
Cílem projektu je udržet a rozšířit systematický a koordinovaný přístup k základnímu a předškolnímu vzdělávání ve školách zřizovaných městem Děčín (10 ZŠ a 9 MŠ). Jedná se o upevnění a systematické rozšíření proinkluzivních opatření a kariérového poradenství. Sahou je zlepšit práci s dětmi, které pocházejí ze sociálně, kulturně či ekonomicky znevýhodněného prostředí, též zlepšit práci s rodiči dětí jak z takto znevýhodněného prostředí, tak i s rodiči majority, u nichž je potřeba pracovat s jejich předsudky. Projekt cílí na děti a žáky všech zúčastněných škol, jejich pedagogický personál, vedení škol, na samosprávu města i na rodiče.

Celkové náklady: 33 024 659,76 Kč  (podíl města Děčín – 1 651 232,99 Kč)
Termín realizace: 01.09.2020 – 31.08.2022


---------------------------------------------------------------

Rozvíjíme naši školu / výzva OP VVV “Podpora škol formou zjednodušeného vykazování - šablony pro MŠ a ZŠ II”
Registrační číslo projektu:CZ.02.3.X/0.0/0.0/18_063/0013337

Tento projekt realizuje naše základní škola, mateřská škola, školní klub a školní družina. V rámci projektu budou realizovány tyto aktivity:
 
2.I/1 Školní asistent – personální podpora MŠ
2.I/6 Vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ – DVPP v rozsahu 8 hodin - polytechnické vzdělávání
2.I/7 Profesní rozvoj předškolních pedagogů prostřednictvím supervize / mentoringu / koučinku
 
2.II/5 Školní kariérový poradce – personální podpora ZŠ
2.II/6 Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ – DVPP v rozsahu 8 hodin
2.II/8 Vzájemná spolupráce pedagogů ZŠ
2.II/16 Využití ICT ve vzdělávání v ZŠ
2.II/18 Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem
2.II/19 Projektový den ve škole
2.II/22 Komunitně osvětová setkávání
 
2.V/1 Školní asistent – personální podpora ŠD/ŠK
2.V/4 Vzdělávání pedagogických pracovníků ŠD/ŠK – DVPP v rozsahu 8 hodin
2.V/11 Klub pro účastníky ŠD/ŠK
2.V/12 Projektový den v ŠD/ŠK

Celkové náklady: 3 000 879 Kč
Termín realizace: 01.09.2020 – 31.12.2022  


---------------------------------------------------------------

VYBAVENÍ ŠKOL DIGITÁLNÍMI TECHNOLOGIEMI
REALIZACE INVESTICE NÁRODNÍHO PLÁNU OBNOVY - KOMPONENTA 3.1

Stanovení dalších finančních prostředků pro základní školy zřizované krajem, obcí nebo dobrovolným svazkem obcí na rok 2020 za účelem pořízení učebních pomůcek využitelných k realizaci distanční on-line výuky - zajištění finančních prostředků v oblasti regionálního školství na pořízení technického vybavení základních škol, z důvodu potřeby finančně podpořit implementaci změny Rámcového vzdělávacího programu základního vzdělání v oblasti informatického myšlení a ICT.

čj. MSMT-34107/2020, MSMT-37394/2020
Projektové období 2020

Výše dotace 700 844,-


---------------------------------------------------------------

ŠKOLA PRO VŠECHNY

Registrační číslo projektu          CZ.02.3.61/0.0/0.0/17_051/0008814
Webové stránky projektu           ww.inkluzedecin.cz

Obsah projektu:
Projekt Škola pro všechny síťuje všechny základní a mateřské školy zřizované statutárním městem Děčín, tedy celkem 15 organizací. V návaznosti na akci KLIMA je cílem projektu snižovat nerovnosti ve vzdělávání a školní neúspěšnost dětí prostřednictvím systematického vedení škol a pedagogů, stejně jako zvýšení kvality vzdělávání dětí a žáků na území sociálně vyloučených lokalit. Podpora je směřována pedagogickým pracovníkům, úředníkům samosprávy i dětem a žákům.

Cíle projektu:
Cílem projektu je udržet a rozšířit systematický a koordinovaný přístup k základnímu vzdělávání ve školách zřizovaných městem Děčín, celkem 11 ZŠ. Jedná se o upevnění a systematické rozšíření proinkluzivních opatření a rozšíření o kariérové poradenství, které bude úzce pracovat právě s inkluzivními nástroji. Dalším cílem projektu je nově se v oblasti inkluze zaměřit i na mateřské školy. Projekt opět síťuje všechny mateřské školy zřizované městem Děčín, celkem 10 MŠ. Zde usilujeme o zlepšení práce s dětmi, které pocházejí ze sociálně, kulturně či ekonomicky znevýhodněného prostředí, též o zlepšení práce s rodiči dětí jak z takto znevýhodněného prostředí, tak i s rodiči majority, u nichž je potřeba pracovat s jejich předsudky. Projekt cílí na děti a žáky všech zúčastněných škol a jejich pedagogický personál.

Rozpočet                                         
Celkové náklady: 18 292 980,16 Kč (podíl města Děčín – 914 649,01 Kč)
Termín realizace: 01.09.2018 – 31.08.2020


---------------------------------------------------------------

INKLUZE DO ŠKOL

Projekt Inkluze do škol má za úkol snížit školní neúspěšnost dětí na základních školách napříč městem Děčín. Nastavit na všech školách ve městě systém, jak pracovat s dětmi, které mohou být ohrožené školním neúspěchem. Cílem projektu je zavést ikluzivní vzdělávání na všech školách a vytvořit prostředí pro sdílení dobré praxe mezi školami. Cílem projektu je nastavit spolupráci jednotlivých škol a magistrátu města Děčín za spolupráce s organizací Člověk v tísni, která má s inkluzivním vzděláváním a metodickou podporou zkušenosti, tak, aby došlo k proinkluzivně vedeným základním školám napříč městem Děčín. Na jednotlivých školách vzniknou školní poradenská pracoviště, tzv. inkluzivní týmy, skládající se ze školního psychologa, koordinátora inkluze a asistentů pedagoga. Tento „inkluzivní tým“ bude zajišťovat práci s cílovými skupinami a metodickou podporu ostatním pedagogickým pracovníkům. Budou proškoleny celé pedagogické sbory i vedení školy v rámci inkluzivního vzdělávání. Více informací se dozvíte na oficiálních webových stránkách www.inkuzedecin.cz

---------------------------------------------------------------

ŠKOLA NENÍ NUDA

Tento projekt CZ.02.3.68/0.0/16_022/0005334 realizuje naše ZŠ i MŠ od 1. 9. 2017 (datum ukončení 31. 8. 2019) v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání a jeho výzvy č. 02_16_022 pro Podporu škol formou projektů zjednodušeného vykazování - šablony pro MŠ a ZŠ pro méně rozvinuté regiony v prioritní ose 3 OP. V rámci projektu budou realizovány tyto aktivity:

I/1.1 Školní asistent – personální podpora MŠ
I/2.5 Profesní rozvoj předškolních pedagogů prostřednictvím supervize
II/1.3 Školní psycholog – personální podpora ZŠ
II/2.1 Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ – DVPP v rozsahu 16 hodin, Čtenářská a Matematická gramotnost
II/2.6 Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ – DVPP v rozsahu 80 hodin. Mentoring
II/3.2 Klub zábavné logiky a deskových her pro žáky ZŠ
II/3.3 Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem

Kalendář akcí

Kontaktovat zaměstnance

Odesláním formuláře souhlasíte s ochranou osobních údajů.

Zavřít