ledden_2024 laťka
Hlavní budova školy
Banner obecný

O škole

ZŠ a MŠ Děčín IV (“Máchovka") je úplnou základní školou s 1. - 9. ročníkem. Od 1. 1. 2003 je v právní subjektivitě a byly k ní připojeny další objekty – MŠ Máchovo náměstí a MŠ Chmelnická (Vilsnice) s jejich školními jídelnami. Zvláštností naší školy je, že ji tvoří tři samostatné budovy, které jsou od sebe vzájemně vzdáleny. Škola se vyznačuje řadou specifik. Nabízíme dětem široké možnosti volby při svém vzdělávání v moderním, bezpečném a vstřícném prostředí školy.

Od roku 2019 jsme fakultní školou Pedagogické fakulty Univerzity J. E. Purkyně.

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM
Od školního roku 2007/2008 vyučujeme dle našeho vlastního vytvořeného školního vzdělávacího programu (ŠVP) s názvem "ŠKOLA PRO TEBE I PRO MĚ".

1. stupeň

 • Komunikativní výchova (náš vlastní unikátní předmět) – 1.  až 3. ročník formou komunikativních chvilek, od 4. ročníku jednohodinový  předmět Komunikativní výchova.
 • Výuka anglického jazyka 1 h týdně od prvního ročníku, 3 hodiny týdně od třetího ročníku.
 • Výuka informatiky 1 h týdně od čtvrtého ročníku.

Třídy jsou rozděleny mezi budovy v Bezručově ulici (1. A, 1. B, 2. A, 2. B, 3. A, 3. B, 4. A) a Raisově ulici (4. B, 5. A, 5. B).

2. stupeň

Od školního roku 2007/2008 vyučujeme dle našeho vlastního ŠVP. Součástí programu je výuka dvou cizích jazyků (třídy na výuku jazyků půlíme, německý jazyk vyučujeme od osmé třídy) a volba vzdělávacího programu od šesté třídy. V 9. ročníku mají žáci půlenou 1 hodinu výuky M a Čj týdně. V období před přijímacími zkouškami nabízíme výuku matematiky a českého jazyka nultou hodinu. Oboje v rozsahu 1 hodiny týdně jako přípravy na přijímací zkoušky.

 • Před nástupem do 6. ročníku si žáci volí ze 3 vzdělávacích programů:
  • Program s rozšířenou výukou informatiky. Již ve školním roce 2002/2003 jsme otevřeli třídu s rozšířenou výukou informatiky. V současnosti mají žáci tohoto programu v 6. a 7. třídě 2 hodiny informatiky týdně, v 8. a 9. třídě pak 4 hodiny týdně. Učebny informatiky jsou od školního roku 2023/24 kompletně inovované, jak mobiliář tak technické vybavení těchto učeben je na špičkové úrovni. Žáci se zde seznámí s nejnovějšími přístupy a zařízeními. Nově máme také zřízené plovoucí informatické učebny, které jsou vybaveny iPady a chromebooky.
  • Programy s rozšířenou výukou tělesné výchovy. Žáci mají posílenou výuku tělesné výchovy (2 hodiny týdně) o předmět Základy sportovního tréninku a to jednu hodinu týdně v 6. a 7. ročníku a dvě hodiny v 8. a 9. ročníku. Nabízíme zde širokou škálu sportovních aktivit - lyžařský kurz, sportovní kurz, turistický kurz, plavání, gymnastiku, florbal, míčové hry, lezení na umělé stěně, diskgolf a mnoho dalšího. 
  • Program zaměřený na oblast člověka a jeho svět - Globální výchova – kde se vyučují předměty zaměřené na zdravý životní styl a historii a současnost Děčína.

   Informatika       Tělesná výchova      Globální výchova

   PREZENTACI k jednotlivým výukovým programům na druhém stupni ZŠ naleznete pod tímto odkazem.

 • V 6. - 9. ročníku pravidelná výuka informatiky v nevýpočetních třídách (1h týdně).
 • Na druhém stupni se pořádají projektové dny a dílny, výjezd 1. a 9. tříd, výjezdy 6. tříd, lyžařský výcvikový kurz, zahraniční jazykové výjezdy, školní AKADEMIE, netradiční schůzky, dny otevřených dveří, den pro mou třídu, snídaně s učitelem.

PROJEKTY
Škola pravidelně pracuje v řadě projektů, které sama vytváří a organizuje, či se do nich zapojuje: Metodik, Zdravá Škola, Otevřená škola, Erasmus, Národní plán obnovy, šablony... aj. Aktuálně je škola zapojena do těchto projektů.

AKTIVITY
Škola nabízí během roku celou řadu aktivit, které jsou zaměřeny na žáky, učitele, rodiče, přátele školy...
Tyto aktivity přispívají ke stálému vývoji a rozvoji školy jako centra širokého komunitního vzdělávání.

Mezi nejvýznamnější aktivity pořádané během školního roku patří:

 • Výjezdy pedagogů s žáky - smyslem těchto akcí je poznávání a sbližování dětí naší školy, které má přispět k lepšímu vzájemnému soužití a spolupráci.
 • Výjezdy pedagogického sboru - smyslem těchto výjezdů je komplexní vzdělávání pedagogického sboru se zaměřením na měnící se požadavky současného vzdělávání a života. Tyto výjezdy pak také napomáhají k budování jeho týmového ducha.
 • Výlety a exkurze - Pedagogové naší školy pořádají během školního roku řadu výletů a exkurzí pro naše děti. Uvědomují si, že je lépe řadu věcí dětem ukázat v praxi, než jen o ní memorovat. Výlety pak přispívají k lepšímu vzájemnému poznání.
 • Školní akademie - je již pravidelnou největší školní akcí v závěru školního roku pořádanou v divadle města Děčína. Do její přípravy je zapojena celá naše škola včetně MŠ.
 • Netradiční vyučování, projektové dny, spaní ve škole

Kalendář akcí

Kontaktovat zaměstnance

Odesláním formuláře souhlasíte s ochranou osobních údajů.

Zavřít