ledden_2024 laťka
Hlavní budova školy
Banner obecný

Klub

Školní klub pracuje již od školního roku 2004/2005 a zastřešuje všechny mimoškolní aktivity a akce školy. Klub se stará o aktivní využití volného času před vyučováním, o přestávkách, mezi výukou a po vyučování.

Do školního klubu docházejí především žáci 4. až 9. ročníků. Školní klub se nachází v 1. patře základní školy a je pro žáky otevřen denně od 7 hodin do 17 hodin i po dobu školních přestávek. (V pátek do 15:00 hod.)

 Součástí školního klubu je klubovna s velkým množstvím her a pomůcek, relaxační místnost, dílny a počítače, které mohou žáci využit k hraní, psaní úkolů, odpočinkovým činnostem a přípravy na vyučování. V rámci školního klubu mají žáci možnost navštěvovat různé zájmové útvary jako např. keramiku, vaření, nástroje, jazyky, sportovní a pohybové kroužky, výtvarné a rukodělné.... V tomto roce 2023/2024 jich školní klub nabízí 27 pro všechny věkové kategorie.

Hlavní náplní školního klubu je smysluplné využití volného času žáků, které je rozděleno do odpočinkových, pracovních, výtvarných i jiných činností, mezi které patří pobytové výjezdy, soutěže, spaní ve škole a pravidelné akce (Strašidelné spaní, Pekelná škola, Mikulášské a vánoční besídky, Vánoční trhy, Masopust, Valentýn, Velikonoční jarmark, Čarodějnice, Indiánské léto atd.)

V rámci školního klubu se pravidelně schází školní parlament, který zajišťuje přípravu a organizaci celoškolních akcí jako jsou např. Pekelná škola, Vánoční trhy, Masopust, Akademie aj. a akcí pro děti z MŠ a ŠD

Školní klub se nachází v budově ZŠ Děčín IV - Máchovka v prvním patře.
Vedoucí ŠK - Štěpánka Domecká Tel.775 861 787 email: stepanka.domecka@machovka.cz                                                  Vychovatelka ŠK - Eliška Brandová email: eliska.brandova@machovka.cz

Klub je otevřen

Pondělí - Čtvrtek

7:00 - 7:45

11:40 -  17:00

Pátek

7:00 - 7:45

11:40 - 15:00

 

 Náplň školního klubu:

 • Počítače
 • Zájmové kroužky
 • Stolní a společenské hry
 • Pracovní a výtvarné činnosti
 • Turnaje a soutěže
 • Knihovna
 • Relaxace
 • Příprava na vyučování
 • Stolní tenis a stolní fotbal
 • Lego a stavebnice


Vnitřní řád školního klubu

Školní klub

1. Činnost školního klubu

1.1

Školní klub (dále jen klub) je školské zařízení pro zájmové vzdělávání jedné školy nebo několika škol. Poskytuje účastníkům naplnění volného času zájmovou činností se zaměřením na různé oblasti.

1.2

Klub vykonává činnost ve dnech školního vyučování. Klub může vykonávat činnost i ve dnech, kdy neprobíhá školní vyučování, a to včetně prázdnin.

1.3

Činnost klubu se uskutečňuje formami stanovenými vyhláškou 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání ve znění pozdějších předpisů a uvedenými ve školním vzdělávacím programu.

2. Účastníci činnosti klubu

2.1

Klub je určen především pro žáky 2. stupně základní školy. Účastníkem může být i žák 1.stupně základní školy, který není přijat k pravidelné denní docházce do družiny.

2.2

O přijetí účastníka k činnosti klubu k pravidelné výchovné, vzdělávací a zájmové činnosti se rozhoduje na základě písemné přihlášky.

3. Organizace činnosti klubu

3.1

Práci klubu řídí vychovatelka školního klubu.


3.2

Účastníci pravidelné denní docházky do klubu pracují v prostorách klubu a v zájmových útvarech. Počet zájmových útvarů se řídí podle počtu přihlášených žáků na začátku školního roku.

3.3

Klub zřizuje zájmové činnosti, je-li přihlášeno nejméně 8 účastníků. Počet a zaměření zájmových činností se stanoví na začátku školního roku v souladu se zájmy účastníků.

4. Podmínky úplaty

4.1

Zájmové vzdělávání je poskytováno zpravidla za úplatu.

4.2

Výše úplaty je 300,- Kč za školní rok.

Splatnost úplaty na školní rok je stanovena nejpozději do konce října.

4.3

Úplata může být stanovena pokynem ředitele školy tak, aby kryla veškeré náklady nehrazené příspěvkem státu, či zřizovatele.

4.4

Úplatu vybírá pověřený pedagogický pracovník, který provádí vyúčtování s ekonomickým zástupcem ředitele školy.

4.5

Úplata může být snížena nebo prominuta účastníkovi, pokud je společně posuzovanou osobou pro nárok na sociální příplatek, který podle zvláštního právního předpisu pobírá jeho zákonný zástupce nebo jiná oprávněná osoba.

5. Provoz klubu

 • ve dnech školního vyučování 7,00 - 7,45 hodin, 9,30- 10,00 hodin, 11,40 - 17,00 hodin. V pátek a před dnem volna do 15.00 hod.
 • v případě potřeby může být doba provozu upravena v souladu s potřebami (se souhlasem ředitele školského zařízení)

6. Doplňková činnost

6.1

Zájmové útvary pracující v rámci doplňkové činnosti se řídí ve své práci režimem stanoveným pro činnost školního klubu.

6.2

Činnost je řízena pověřeným zaměstnancem.

6.3

Provoz zájmových útvarů – v souladu s rozvrhem.

Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí a jejich ochrany před rizikovým chováním a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí

1.

Všichni žáci se chovají při pobytu ve škole i mimo školu tak, aby neohrozili zdraví a majetek svůj ani jiných osob.

Žákům není v době mimo vyučování, činnosti družiny a klubu povoleno zdržovat se v prostorách školy, pokud nad nimi není vykonáván dohled způsobilou osobou. Každý úraz, poranění či nehodu, k níž dojde během pobytu žáků ve školní budově, nebo mimo budovu při akci pořádané školou žáci neprodleně ohlásí. Vychovatelé školní družiny provedou prokazatelné poučení žáků na začátku školního roku a dodatečné poučení žáků, kteří při první hodině chyběli, provedou o tom písemný záznam. Škola odpovídá za žáky v době dané rozvrhem činnosti družiny

či klubu.

2.

Všichni zaměstnanci školy jsou při vzdělávání a během souvisejícího provozu školy povinni přihlížet k základním fyziologickým potřebám dětí a vytvářet podmínky pro jejich zdravý vývoj a pro předcházení vzniku rizikového chování, poskytovat jim nezbytné informace k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví.

3.

Pedagogičtí zaměstnanci dodržují předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a protipožární předpisy; pokud zjistí závady a nedostatky, ohrožující zdraví a bezpečnost osob, nebo jiné závady technického rázu, nebo nedostatečné zajištění budovy, je jejich povinností informovat o těchto skutečnostech nadřízeného a v rámci svých schopností a možností zabránit vzniku škody. Sledují zdravotní stav žáků a v případě náhlého onemocnění žáka informují bez zbytečných průtahů rodiče postiženého žáka. Nemocný žák může být odeslán k lékařskému vyšetření či ošetření jen v doprovodu dospělé osoby.

Při úrazu poskytnou žákovi nebo jiné osobě první pomoc, zajistí ošetření žáka lékařem. Úraz ihned hlásí vedení školy a vyplní záznam do knihy úrazů, případně vyplní předepsané formuláře.

Ošetření a vyplnění záznamů zajišťuje ten pracovník, který byl jeho svědkem nebo který se úrazu dověděl první.

Podmínky zacházení s majetkem školy nebo školského zařízení

ze strany dětí, žáků a studentů

1.

U každého svévolného poškození nebo zničení majetku školy či osob je vyžadována úhrada od rodičů žáka, který poškození způsobil. Při závažnější škodě nebo nemožnosti vyřešit náhradu škody s rodiči je vznik škody hlášen Policii ČR, případně orgánům sociální péče.

2.

Ztráty věcí hlásí žáci neprodleně své vychovatelce. Žáci dbají na dostatečné zajištění svých věcí .

3.

Do družiny či klubu žáci nosí pouze věci potřebné  k činnosti, cenné věci nenosí. Hodinky, šperky, mobilní telefony apod. mají neustále u sebe, mají zakázáno je odkládat, pouze z bezpečnostních důvodů a na výslovný pokyn vychovatele, který zajistí jejich úschovu.

Kalendář akcí

Kontaktovat zaměstnance

Odesláním formuláře souhlasíte s ochranou osobních údajů.

Zavřít